izmišljeno "SPAM"-iranje sa miro.rovis@croatiafidelis.hr 52…

Top Page

same mail(s) page often w/ maimed headers (own window)

Attachments:
Message as email
+ (text/plain)
+ 171115_T-com_spam_miroR_CF_Kad_01.jpg (image/jpeg)
+ 171115_T-com_spam_miroR_CF_Kad_02.jpg (image/jpeg)
+ 171127_T-com_spam_01.jpg (image/jpeg)
+ signature.asc (application/pgp-signature)
Delete this message
Author:  Miroslav Rovis
Date:   
To:  Odsjek za upravljanje pritužbama
CC:  Iveta, Tomislav
Old-Topics:  [t-com.hr #4126606] Automatski odgovor: Re: Upozorenje T-Com administratora
Subject: izmišljeno "SPAM"-iranje sa miro.rovis@croatiafidelis.hr 5269546-2017 [T2017122802NCZ12776313] WAS Re: [t-com #4126606] Automatski odgovor: Re: Upozorenje T-Com administratora
šalje:
Miroslav Rovis,
Vankina 4,
10020 Zagreb

prima:
Hrvatski Telekom d.d.
Odsjek za upravljanje pritužbama,
Povjerenstvo za pritužbe
p.p. 21, 10020 Zagreb

dne 28. prosinca 2017.

Ovo je odgovor, jednak u papirnatoj inačici i u elektronskoj inačici (papirnata
inačica bit će samo izpis elektronske inačice; moguće bude potrebno dopisati i
poslati, i opet u obje te inačice, ERRATA), u sliedu nakon niže prikazanih
dokumenata.

Prvi predhodni dopis, T-com-ov, na kojeg je ovo nastavno u sliedu, jest u
privitku:
171127_T-com_spam_01.jpg (molim otvoriti/pregledati) koji je od 27. studenog
2017. i sadrži nejasan odgovor, ali isti odgovor može jedino biti odgovor na,
predhodnu u sliedu, moju pritužbu:

171115_T-com_spam_miroR_CF_Kad_01.jpg (molim otvoriti/pregledati) koja je od
15. studenog 2017. a koja je naslova kao i ova e-poruka/papirnata
drugostupanjska pritužba, i koja jest zaprimljena u Avenue Mall-u nadnevka 15.
studenog kako je nadnevak točno upisao vaš djelatnik Tomislav Iveta tog dana, u
blizini svog podpisa, te iznad T-com pečata pri dnu (proslieđujem i njemu ovu
--samo-- e-poruku na uvid; ne volim ljude spominjati iza njihovih leđa), a
"Transmission Log" ima pogrješan nadnevak koji nadnevak se ima zanemariti:

171115_T-com_spam_miroR_CF_Kad_02.jpg (molim otvoriti/pregledati)

Obrazloženje zašto je podpuno pogrješna nejasna uputa da se obratim na
: jasno je iz e-poruke na koju odgovaram da se ja jesam 13.
siečnja 2015. doista obratio na istu e-adresu. Pa ako nisu odgovorili, onda po
svim pravilima valja tražiti odgovor na višem nivou, a ne na istom.

Molim pregledati moj upit, na Engleskom, koji je također kao i Hrvatski jezik,
službeni jezik Europske Unije u čijem sastavu je naša Republika Hrvatska. Isti
dopis imate i, pored Engleskog, u Hrvatskom prievodu u mojoj uručenoj pritužbi
od 23. travnja 2015. broj 27500709, primila Marija Matukanović u "Sky
Office"-u.

Pa molim da drugostupanjsko tielo koje će pregledati ovaj predmet odgovori,
prepisujem iz pritužbe od 15. studenog 2017 (osim već upravo navedene
identifikacije uručbene pritužbe, u tekstu samo "ur.br.27500709"):

Tu (u ur.br.27500709) na moje jasno pitanje (na predzadnjoj stranici Hrvatskog
prievoda) pišem:

"Ja vam mogu reći s dosta vjerovatnoće... ako mi date vrieme kad je ta poruka
poslata... [ili poruke poslate], s nekih od mojih računala spojenih na vaše
server-e i ...dati vam više podataka o tome [ako se radi o intruziji]."

Navedite u koje vrieme/ena, te koga sam to ja, u to vrieme/ena, SPAM-irao. Ili
se izpričajte za izmišljanje i nadoknadite za nanesenu uvrjedu.

Naime, oko 6 mjeseci sam bio bez .

Unapried hvala na odgovoru!

( samo je podpis današnji sasvim na dnu u daljnjem tekstu, sama proslieđena
poruka, skoro jedina bez HTML-entities od svih poruka T-com-ovih kroz par
godina, te doslovce *jedina* --ali morao bih to provjeriti-- *jedina*
automatska poruka sa vraćenim podpunim odgovorom koju sam od T-com-a ikad
primio... kako oni koji kvare e-poruke sramote moju Hrvatsku, ne samo T-com!...
Ponovno: samo je podpis sasvim na dnu nov, ostalo je jako staro, ali pitanje,
do sad neodgovoreno, ostaje isto: koga sam ja to SPAM-irao i kada? Preko 5
mjeseci --pregledao sam svoje elektroničke arhive, nije baš 6 mjeseci nego je
preko 5 mjeseci-- ste mi oduzeli uporabu ... I da
mi niste dužni reći temeljem čega??!! )


On 150113-23:07+0100, Hrvatski Telekom wrote:
>
> (scroll down for English version)
>
> * Ovo je automatizirani odgovor na poruku poslanu na *
>
>
> Poštovani,
>
> ova adresa namijenjena je isključivo za prijavu zlouporabe koju su počinili
> HT korisnici. Prijava zloupotrebe bit će istražena, a ukoliko se utvrdi
> prekršaj, poduzeti daljnji potrebni koraci u skladu s našim Uvjetima
> korištenja, koji su dostupni na web adresi
> https://www.hrvatskitelekom.hr/pravne-napomene.
> Prijavu zlouporabe koju nisu počinili HT korisnici potrebno je poslati
> pružatelju usluga (ISP-u; Inetrnet Service Provideru) počinitelja.
> Skrećemo Vam pozornost da nećete primiti osobnu obavijest o obavljenim
> postupcima, već samo automatsku potvrdu kada ova prijava bude zaključena.
>
> Da bismo Vašu prijavu mogli kvalitetno obraditi, bit će nam potrebno što više
> dostupnih informacija, te vas stoga molimo da nam dostavite sve relevantne
> podatke koje posjedujete. Prijave sa nedovoljnim ili manjkavim informacijama,
> neće se razmatrati.
>
> Detaljne upute:
>
> -- skeniranje portova i pokušaji upada u sustave --
>
> U slučaju ovakvih incidenata, molimo da nam pošaljete sve dostupne
> informacije, a posebno izvadak iz firewall programa kojim je detektiran
> pokušaj. Provjerite da se tu nalaze sljedeći podaci:
> - datum i vrijeme incidenta, uključujući i vremensku zonu
> - izvorišna IP adresa i broj porta
> - dolazna (Vaša) IP adresa i broj porta
> - primijenjeni protokol
>
> Valja naglasiti da će obrađeni biti samo pokušaji koji dolaze sa IP adresa
> koje pripadaju HT-u. (Neki programi omogućuju automatsku obradu te slanje
> prijava na odgovarajuće Abuse službe - primjerice MyNetWatchMan, više na web
> adresi:
> http://www.mynetwatchman.com/ )
>
>
> -- mail i/ili usenet spam --
>
> Kod prijave mail i news spam-a, potrebno je poslati potpuno zaglavlje koje
> sadržava IP adresu te vrijeme slanja maila.
>
> IP adresa odmah iznad From: polja u zaglavlju maila, odnosno
> posljednja Received: linija gledano odozgora, ukazuje na providera sa čijih
> IP adresa spam dolazi.
>
> Raspon T-Com IP adresa je:
> 83.131.0.0 - 83.131.255.255
> 89.172.0.0 - 89.172.255.255
> 194.152.192.0 - 194.152.255.255
> 195.29.0.0 - 195.29.255.255
> 78.0.0.0 - 78.3.255.255
> 93.136.0.0 - 93.143.255.255
>
> Ukoliko se radi o nekoj od tih adresa, pošaljite nam prijavu. Ukoliko se radi
> o nekoj drugoj adresi, nažalost vam nećemo biti u mogućnosti pomoći, obzirom
> da HT ima ovlasti samo nad IP adresama u svojem vlasništvu. Kako biste
> utvrdili kojem provideru pripada određena IP adresa, možete pretražiti neku
> od baza na adresama:
> http://www.ripe.net/perl/whois
> http://www.arin.net/whois/index.html
> http://www.apnic.net/search/index.html
>
> Također, prilikom prijave, molimo da:
> - nam ne šaljete kompletne izvatke iz Vašeg firewall programa, već samo one
> dijelove koji se direktno odnose na HT IP adrese.
> - nam ne prosljeđujete poruke primljenog spama, jer se time gubi originalno
> zaglavlje.
> - nam ne šaljete whois ili tracert provjere, obzirom da ti podaci nisu
> relevantni za prijavljeni slučaj,
> - nam ne šaljete prijave za spam koji je primljen na Vaše mail adrese koje
> imate kod HT-a, a koji nije poslan sa naših IP adresa.
>
> Umjesto toga, preporučamo neki od servisa koji će utvrditi izvorišnu IP
> adresu, te automatizmom poslati prijavu odgovarajućoj abuse službi, (npr.
> http://www.spamcop.net), kao i filtriranje nepoželjnih mailova nekim od za to
> namijenjenih programa (npr. www.mailwasher.net).
>
>
> -- objava neprimjerenog i/ili eksplicitnog sadržaja na internetu ?-
>
> Kod prijave ovakvog sadržaja potrebno je poslati mrežnu adresu i/ili IP
> adresu na kojoj se nalazi sadržaj.
>
>
> Ova e-mail poruka je automatski generirana kao potvrda zaprimanja Vaše poruke
> s temom "Re: Upozorenje T-Com administratora". Nema potrebe za odgovorom na
> ovu poruku - ona samo znači da je u našem sustavu za kontakte s korisnicima
> kreiran novi zapis za poruku koju ste poslali.
>
> Vaša poruka dobila je ID oznaku 4126606. Molimo da u svim daljnjim porukama
> koje ćete nam slati vezanim uz ovu poruku u Subject liniji ostavite i ovaj
> tekst:
>
>     [t-com.hr #4126606]

>
> Tako će naš sustav znati da se radi o poruci vezanoj upravo uz ovaj ID.
>
>
>
> Zahvaljujemo na suradnji,
>
> Vaš
>
>
>
>
> * This is an automated response for the e-mail sent to *
>
>
> This e-mail address is exclusively for reporting abuse actions made by users
> of Croatian Telekom. The report of the abuse actions will be investigated,
> and if a violation is determined, necessary steps will be made in accordance
> with our Terms of Use which can be found on the following URL:
> https://www.hrvatskitelekom.hr/pravne-napomene.
> Reporting an abuse action that wasn't made by users of Croatian Telekom must
> be sent to the appropriate Internet Service Provider.
> We take it into your attention that you will not receive a personal
> notification of the actions taken, apart from an automated confirmation when
> your report is considered resolved.
>
> In order for your report to be processed with the best possible efficiency,
> we will require as much information as is available, so we ask you to provide
> us with all the relevant information you have. Reports with insufficient or
> faulty information will not be taken into consideration.
>
> Detailed instructions:
>
> Port scanning and system intrusion attempts --
>
> In case of such an incident please provide us with all available information,
> especially the extract from your firewall program with which the misdemeanour
> was detected. Please check that the following information is provided:
> -Time and date of the incident, including the time zone
> -The source IP address and port number
> -Incoming (Your) IP address and port number
> -The applied protocol
>
> It is important to stress out that only attempts coming from IP addresses
> that belong to Croatian Telekom will be processed.
> (Some programs provide automatic processing and report sending to the
> appropriate Abuse service - e.g. MyNetWatchMan, for which you can find more
> information on : http://www.mynetwatchman.com/ )
>
>
> -- Mail and/or usenet spam --
>
> If reporting mail and news spam, we require the full header containing the IP
> address and the time the mail was sent.
>
> IP address above the From: field in the mail header, i.e. the last Recived:
> line when looking from above, points out to the provider from who's IP
> addresses the spam mail is coming.
>
> The range of HT IP addresses is:
> 83.131.0.0 - 83.131.255.255
> 89.172.0.0 - 89.172.255.255
> 194.152.192.0 - 194.152.255.255
> 195.29.0.0 - 195.29.255.255
> 78.0.0.0 - 78.3.255.255
> 93.136.0.0 - 93.143.255.255
>
> If one of the abovementioned addresses is involved, send us a report. If some
> other address is concerned we will unfortunately not be able to help you,
> because Croatian Telekom only has authority over its own IP address range. To
> determine the provider of the IP address, you can use some of the following
> URL's:
> http://www.ripe.net/perl/whois
> http://www.arin.net/whois/index.html
> http://www.apnic.net/search/index.html
>
> In addition, while reporting, please:
> - don't send us complete extracts from your firewall program but only those
> parts that are directly related to Croatian Telekom IP addresses.
> - don't forward us messages of the received spam because by that action the
> original header is lost
> - don't send us whois or tracert reports, because that data is not relevant
> for your report
> - don't send us reports of spam that you received on your Croatian Telekom
> email address if the spam wasn't sent from our IP address range.
>
> Instead, we recommend some of the following services which will determine the
> source IP address and automatically send a report to the appropriate Abuse
> service (e.g. http://www.spamcop.net), as well as using some of the
> appropriate programs to filter out undesirable e-mails. (e.g.
> www.mailwasher.net).
>
>
> -- Publication of inappopriate and/or explicit web content on the Internet?-
>
> If reporting this kind of web content, please provide us with network address
> and / or IP address of the content
>
>
> This e-mail message was automatically generated as a confirmation that we
> received your report with the topic "Re: Upozorenje T-Com administratora".
> There is no need for you to reply to this message - it only means a new log
> for the message you sent was created in our user contact database.
>
> Your report's ID mark is 4126606. We ask of you that in all further messages
> you might send us you include this text in your Subject field:
>
>     [t-com.hr #4126606]

>
> That way our system will know that it is a message directly related to this
> ID mark.
>
>
>
> Thank you for your cooperation,
>
> Your
>
>
>
> -------------------------------------------------------------------------
> I'll give a translation, so my English speaking friends can see the
> problem imposed on me (probably for no reason, or even completely
> invented, for purposes of censorship; but let's see if we can talk with
> those at all...).
>
> I'll try and keep to literal translation when I can, will resort to more
> descriptive and equivalent translation where it fits better.
>
> Štovani T-com! (Respectable T-com!) moj odgovor nađite nakon prievoda
> vašeg teksta! (find my reply after the translation of your text).
>
> On Wed, Jan 07, 2015 at 04:14:47PM +0100, wrote:
> >
> > Postovani,
> Dear Customer,
> >
> > Nadzorom naseg servera uocili smo da je s Vaseg korisnickog
> > imena: rovismi1 generiran mail potencijalnog reklamnog sadrzaja (spam mail).
> After inspecting our server we have noticed that from Your user account:
> rovismi1 there has been generated a mail of potentially promotive
> content (spam mail).
> >
> > Molimo Vas da to vise ne cinite.
> We kindly ask you not to do that any more.
> >
> > Ukoliko je to pocinjeno bez Vaseg znanja najvjerojatnije imate virus
> > (ili trojanskog konja) na racunalu. Stoga Vas molimo da sto prije
> > instalirate neki od antivirusnih programa (odnosno trojan removal tool)
> > koji ima informaciju o novim virusima (trojanima) i pocistite
> > sva racunala s kojih ste se spajali na internet.
> >
> In case that the above has been committed without your knowledge you
> probably have a virus (or a trojan) in your computor. So we kindly ask
> you to install some antivirus software (or some trojan removal tool) as
> soon as possible, which would be up to date with the new viri (trojans),
> and to cleanse all yout computors from which you connected to the
> internet.
>
> > Ukoliko Vas mail klijent ima podeseno slanje preko mail.t-com.hr
> > servera, Vasa usluga ce nastaviti raditi nesmetano.
> >
> In case that your mail client is set to sending mail via mail.t-com.hr
> servers, the service that we provide for you will be unaffected.
>
> > Radi Vase zastite, na Vas korisnicki racun postavljena je zabrana
> > slanja mailova preko svih mail servera osim preko mail.t-com.hr.
> For your protection, on your user account a ban has been placed for
> sending e-mails from any other servers but mail.t-com.hr.
>
> > Napominjemo da ova mjera nema nikakvog utjecaja na webmail usluge
> > kao sto su gmail, hotmail, yahoo i slicne.
> Do take notice that this measure has no influence on webmail services
> like gmail, hotmail, yahoo and the likes.
>
> > U slucaju da trebate dodatna pojasnjenja, molimo Vas da
> > kontaktirate nasu sluzbu za korisnike na 0800 9000 (privatni korisnici)
> > Ili 0800 9100 (poslovni korisnici).
> In case you have additional queries or unclarities, please contact our
> user service at +385 1 800 9000 (private users) or +385 1 0800 9100
> (business users).
> >
> > Hvala
> Thank you.
> > --
> >
> > Hrvatski Telekom d.d.
> > Abuse sluzba
> sluzba = Service
> >
> > e-mail: 
> > tel: 0800 9000 (privatni korisnici)
> >   0800 9100 (poslovni korisnici)

>
> I know you speak English fine, dear T-com, and anyway I noticed it is
> possible as well to ask for and correspond with you in English. So:
>
> Dear T-com Abuse Service!
> ==========================
>
> I wouldn't say that what you claim above is true, especially I am
> absolutely in the certain and clear knowledge that I didn't send any spam
> myself, on the one hand.
>
> But, although is is very unlikely, I, on the other hand, really can not
> say that there has been no intrusion ever and in whichsoever way into my
> computors, in any of some perticular periods within the time that I have
> been your user (just please make sure you read how unlikely it is).
>
> So, what I know, is that I did not send, let alone spam, no!, but almost
> not any emails whatsoever, almost anywhere at all. So really we can
> completely dismiss that I were to have spammed other people! Please read
> on.
>
> The emails that I have sent in, we generally talk just since September
> 17 2014 when I became your user (although there will be a mention of the
> immediately previous period), the emails that I sent in this period
> since September 17, number hardly once or twice the number of fingers on
> two human hands; although I'd need to go and count those to come with
> the exact number, that is the order of that number: not even a few dozen
> mails, let alone hundreds or thousands of mails, no! And, I'm trying to
> remember, but, no, I don't think other then one single time, only one
> single time to two recipients, to and ,
> all the other emails to one single email address only.
>
> And I am talking mails that I successfully sent from my computor, but
> most of which weren't ever sent forth by you, T-com, at all, so the
> numbers not discarded, completely baselessly, as junk by you number even
> less than that already minuscule number.
>
> So, again, the emails that I sent since September 17 when I became your
> user are hardly more then maybe twenty or fourty emails (and most of
> those were not sent forth by you at all), but were in brazen and
> obnoxious fashion discared as junk by you (via other subjects, read on).
>
> Also, since I joined T-com, it's one sole computor which I have any mail
> agents/programs configured for receiving and sending mails and I send
> and receive mails from no other computor but that sole one.
>
> And that computor is running probably the best among all FOSS Linux
> flavors. It is running the Gentoo FOSS Linux, and I built that Gentoo
> box of mine in particular way that has, through time, even gained some
> notice in Gentoo community among the more knowledgeable Gentoo circles,
> and which way of building my Gentoo box has even gained me promotion
> from lower intermediate level user to somewhat advanced level Gentoo
> status, since from that method that I described in various posts on
> Gentoo Forums, newbies to Gentoo can actually learn from, and apply for
> themselves this particular Air-Gapped method that I described of
> installing Gentoo.
>
> And please allow me to stress to you that Gentoo FOSS Linux is probably
> the hardest of FOSS Linux flavors, pretty knowledge learning curve steep
> and intensive.
>
> And on that Gentoo FOSS Linux of mine I use probably the best and
> cleanest and most user-enpowering mail receiving and sending programs
> that are really the least prone to snooping and intrusion of probably
> all and any programs for sending and receiving emails, in the world of
> today: Mutt, Postfix, Getmail, Maildrop, Dovecot...
>
> And, back to the emails that I sent, again, hardly did any more than a
> handful of those emails really go past your servers to be forwarded on
> to the actual recipients. Rather, you sent them, via other subjects, to
> junk, most of the my mails.
>
> Via other subjects such as some spam internet "policing" sites that
> likely get some sleazy money for, on top of some real spam prevention
> that they nominally exist for, squeezing and clamping down on political
> dissent and activism.
>
> Let us be in the clear here, that we are talking e-mail account which I
> pay for, privately, to Plus d.o.o Pula, www.plus.hr (Pula is a Croatian
> city in Istra, on the Adriatic coast, near Italian border), and the
> email address of that account which I pay for is:
>
>
>
> Yes, we are talking you, dear T-com, not allowing me to use what I
> legitimately paid for in my country Croatia, and which is my
> mail-account about which it can easily be looked up with that provider,
> www.plus.hr, whether any spam, and when, and in what manner, and by what
> means, and by which intrusion, if any (I'm speaking theoretically; I
> know it could only have been intrusion, but you, lets say, don't yet
> know), [whether any spam] was sent, if any (this is really the moot
> point: if any!), from their servers.
>
> Glad I am, on the one hand, that you are with this "abuse notice"
> admitting to sending my emails that I send from
> , to spam, as I proved for Iskon that they
> did (Iskon who I was a user of, previously to becoming your user), and as I can
> still demonstrate that you, T-com, have done.
>
> This here, about Iskon, is the mention of the previous period that I
> promised above, and it can be found out about at:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-999436.html
>
> By the way. I'll try and post this message in another post on that topic
> on that address. Or you will find a link to this message there in that
> topic on Gentoo Forums and on that address, today hopefully.
>
> That much about your claim of my, possible (as you thankfully do correct
> your accusation, but only afterwards, it really sounds despicable!...
> Thankfully you are not claiming certainty about my "spamming")...
> That much about your claim of my deliberate "sending" of "spam".
>
> Still, you really really could in just the same fashion, accuse me of,
> say, jumping from building to building with springs mounted on my shoes,
> from my Zapruđe block all the way to downtown Zagreb and up to Sljeme
> over the traitor Government and the outgoing traitor Presidential Palace,
> over the skyline and without previously having obtained permission from
> the City authorities for my pranks...
>
> Or you could really really downright accuse me for flying from my
> appartment in Zapruđe, over the river Sava and all the way over Count
> Jelačić Square and over the Traitor Prime Minister Milanović's goverment
> and over the Presidential Palace where the Traitor President Josipović
> is about to finally be purged from on February 18 2015, and onto our
> beautiful Sljeme Mount on the North of the City, there and back with,
> say, portable wings.
>
> Yeah, you could accuse me, exampli gratia, of flying with portable
> wings, or jumping through the skyline on springs, to Sljeme.
>
> You really could do that with just about the same level of plausability
> as goes for your claim that I were spamming from my computors.
>
> Just about the same level of plausability you can get for those!
>
> On the other hand, as I took care to put it up front in the top, truly I
> can not say that there has been no intrusion ever whensoever and in
> whichsoever way into my computors.
>
> Some snoopers, most notably Google, and others such as various secret
> services (oh but the latter find the former the best of all accomplices
> and associates and the paramount spying services provider)... But some
> snoopers, most notably Google, are still without my reach as to what
> exactly they do when they snoop into my computors, for the little,
> really tiny amount of the time that I am online.
>
> Now this is important. T-com knows it, but not all the other readers of
> this text yet do.
>
> The time that I am online usually measures in a few minutes per day.
> Some days just a little longer but it still hardly amounts to say one
> hour, per day. Very rarely, but very rarely, and I mean very rarely, do
> I stay longer yet online.
>
> For all the rest of the time, I am offline.
>
> For completeness, there is just the IPTV the Croatian T-com's brand name
> for it being MaxTV. However, if any emails whatsoever get to be sent
> from it, it can only be up to you, T-com. As far as I go, I have not,
> and don't intend to use the internet surfing option or any option close
> to emailing, that it may provide.
>
> For completeness, likewise, anything that may happen with the
> adsl-router is up to you as well, you check those.
>
> It is, however, true that in some of those periods that I am online, I,
> as yet, do not have complete control. But plese read on; and do not take
> this nor any other of my claims out of context.
>
> Because no, I'm not saying that I lack control for those short periods,
> short intervals online in my rare-presence-online days. Those I can
> mostly see through what exactly happened... Mostly I have those under my
> control, although even there a stretch here or there is sadly possible
> where I may not be able to know what exactly happened...
>
> But I am talking about the lack of control to a major extent only for my
> time online in those rare longer periods that I am online. There, sadly,
> sometimes I sill can not put all the pieces together as to who and what
> might have intruded and done what exactly...
>
> I intend to learn to deal with that, so I may improve in that respect,
> in the future.
>
> However, notice again, that those, the longer periods of my being
> on-line, have been rare.
>
> Dear T-com, allow me to point out, here, to you, that I don't probably
> need to bother particularly about your advice on viri and trojans. I'll
> explain, even though that advice of yours is a usual bugbear that can be
> used by providers in their sleazy setups to politically dissenting users
> like me...
>
> (Just for more of completeness, as far as viri and trojans go, no,
> ClamAV, which I sometimes run, doesn't find real viri nor trojans in my
> computors, just the usual unavoidable Structurals and Heuristics and the
> like.)
>
> So let me, as I said, explain. I keep my computors that I allow online,
> strictly only online. They don't see any of the computors which live on
> my SOHO at all. And vice versa, the computors communicating between
> themselves from the SOHO don't see those that are allowed online at all.
> Not through wire, let alone through wireless, and also little or no use of
> media unsafe by design such as USB sticks, to not go into detail.
>
> Hard and arduous air-gapping I apply. And cloning, as you can read about
> in:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> [ link already given above ]
>
> Also see here:
>
> Air-Gapped Gentoo Install, Tentative
> https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-987268.html
>
> There is also my "Air-Gapped Debian Install for Newbies" tip on Debian
> Forums in the Tips and Tricks section.
>
> The cloning that I use may not protect me from some mass-surveillance
> and mass-control retail Stuxnet kind of virus (oh, it's those M$
> Hotmail, and gmail and yahoo that you mention you would allow me to use,
> that know soo well about the mass-surveillance and control, those gmails
> and yahoos and M$ hotmails and the likes, so lets not bother here, just
> don't tell me you don't know what I am talking about)...
>
> But while if, say, you or UDBA (the secret service in Tito's Yugoslavia,
> of Tito the Slaughterer and the Oppressor of Croats; it's past, but the
> neocommunists still holding the reins of power, like Milanović and
> Josipović, both sons of Titoist worse followers, we then still call the
> secret service in Croatia UDBA just the same)...
>
> But I was saying, while my methods can not protect me from some very
> intricate and elaborate retail Stuxnet kind of virus if, say, you or UDBA
> decide to plant something in my computor, something like some such virus (and,
> again,
> sure you can ask Google the Surveillance Engine about those), still these
> methods of mine most certainly provide a very reliable way of restoring
> my system into clean state. Because I build my system in the SOHO that sees
> no internet whatsoever and I use the best methods there are for
> Air-Gapping.
>
> It's pretty technical for avarage readers (and I do hope my connationals
> will read this, as there we have bright young men and women that can
> follow here just fine), but it's the emerge-webrsync and portage
> snapshots and a local mirror the methods that I use and which are superb
> methods, matchlesss methods, and so nothing goes in my quiet and humming
> SOHO easily to corrupt and plant viri...
>
> But I was saying, while my methods might not be an impenetrable barrier
> for retail Schmoog the Surveillance Engine Snooper Secret Service Friend
> Big Octopus of the Internet whose tentacles no one can avoid for long...
>
> I was saying, while my methods are not an completely impenetrable
> barrier, aren't you, my provider, Croatian T-com there to provide some
> aditional barrier for my safety and not instead ad difficulty in the
> equation as you seem to do?
>
> Please, do prove to me that you want to help, and not aggravate.
>
> I'll suggest to you a way to do so now.
>
> Because, back to talking about what might have happened in the rare
> cases when I didn't have complete insight into what might have happened
> during my stay online, on the bright side of things, I really can
> investigate that which might have happened. Because I take network
> captures of what happened online with my computor...
>
> Unless you, dear T-com, want to keep your claim unsubstantiated, such as
> if you have rigged it in collusion with some snoopers of the internet
> that rig people for reasons such as persecution of activists and
> political opponents, that is: unless your claim really has no meat, we
> can, together, find out, maybe even precisely, what happened, and when
> that exact what happened, by means of which intrusion into which of my
> computors it happened and similar.
>
> I certainly do hope that you either will not stick to your claim if it
> has no meat, or that you will help me understand when exactly which
> email, and to whom, was sent from some of my computors.
>
> Because, as I said, I take network captures and keep pretty
> comprehensive logs anyhow, and especially of my time online, so I don't
> think you can go with a complete non-disclosure regarding of which email
> was sent and when from my connection to your servers when I went online.
>
> I can really tell you with some likelihood, that if you give me the
> time when that mail was, or times when those mails were, sent from some
> of my computors connected to your servers, that I am likely to give you
> more data as to whence the intrusion came.
>
> Namely, I just very rarely go online without a complete network capture,
> along with screencasting what I do online, and more. (And, again, even
> that is about to hopefully improve for the better.)
>
> So, dear T-com, do dress your claim with some meat and let's solve this
> problem.
>
> I really hope for your sensible reply.
>
> I want to stress only one last thing that to any reasonable reader
> sticks way out of the strange abuse claims by my provider here.
>
> Dear T-com, I don't have any problems that you ban any other mail server
> but your own, mail.t-com.hr, and pls. take good notice, and:
>
> lin16.mojsite.com
>
> that is, in IPv4: 178.218.164.164
>
> which I pay for the hosting of, along with my other domains that are
> hosted there, http://www.CroatiaFidelis.hr, http://www.exDeo.com,
> http://www.rovis.org and http://www.vankina2-10.com.
>
> As far as email address, I can not accept that you ban me from using my
> unless spam has been sent from there, which
> I don't think you could get http://www.plus.hr to accept such accusation
> of on your part. No! No spam has been sent from
> , unless you or the Internet's own
> despicable Octopus set up some medium level Stuxnet kind against them,
> to purposefully find them at fault!
>
> Do ban everything else, if you really have to, just give me the freaking
> back my freedom to use what I pay for!
>
> Thank you!
>
> And thank you, Gentoo community. Surveillance-free FOSS Linux is best
> built with Gentoo!
>
> --
> Miroslav Rovis
> Zagreb, Croatia
> http://www.CroatiaFidelis.hr
>
> Any errors, corrections, and improvements to the methods to use, as well
> as further issues, likely more technical and more fitting for the Gentoo
> Forums, I will try and post on:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-999436.html
> (giving the link one last time in this text)
> Pls bear with me, this is stressful, freedom endangering, time
> consuming, and it is breaking my back, and all this after about a
> week of high fever illness that drained my forces up unto a few days
> ago.
>
> Dear Gentoo community, do report this page if this isn't sufficiently in
> your view about Gentoo, and if most of the senior members decide that it
> is not acceptable, I will remove it with a link to this text that you
> currently read underneath the:
>
> Postfix smtp-tls-wrapper, Bkp/Cloning Mthd, A Zerk Provider
> (link given the second and last time in this text a few lines above)
>
> I will not oppose if a few senior members decide this text does not
> belong here, but will comply. Pls. give me a few hours in that case. Ny
> back is a little broken with all the effort, and my nerves a little
> shattered. Thank you.
>
> This text, on the other hand, is identical with what I am about to send
> to Croatian T-com. First though, I posted it on Gentoo Forums. Those are
> freaking dangerous bunch of control freaks, you really don't know how
> they will react. So I have to beg you for more time, in case I get
> really, really censored by them and can't even get to Gentoo Forums
> (although that is hopefully not so likely).
>
> Do notice, again, that, with time, not promptly, I intend to deploy here
> issues more technical and more fitting for the Gentoo Forums. There should be
> not at all much social stuff next for quite a while here from me in this
> topic but rather really techie stuff, network packets and stories and
> queries and research... With time, Vis Major (Latin), permitting...


--
Miroslav Rovis
Zagreb, Croatia
https://www.CroatiaFidelis.hr